Regulamin sprzedaży i realizacji voucherów podarunkowych (voucherów i e-Voucherów) M3RACING Tor Kartingowy

 • 1 Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Voucherów Podarunkowych przez firmę M3 RACING MARCIN PIĄTEK, ul. Westerplatte 56, 58-100 Świdnica, zarządzającą Torem Kartingowym M3RACING (zwanym dalej Obiektem), warunki i terminy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Voucherów Podarunkowych, formy i sposoby płatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego, sposób realizacji Voucherów.
  2. Treść Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów Podarunkowych jest dostępny pod adresem: https://m3racing.pl/sklep/
  3. Zakup Vouchera uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania wyłącznie na pokrycie płatności do wysokości wartości Vouchera Podarunkowego na usługi świadczone w Obiektach a szczegółowo określone na Voucherze
  § 2 Definicje
  1. Sprzedawca – M3 RACING MARCIN PIĄTEK, z siedzibą ul. Westerplatte 56, 58-100 Świdnica, wpisaną do CEiDG pod numerem NIP: 8863020604, REGON: 521352537 we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Voucherów Podarunkowych.
  2. Klient – osoba, która na rzecz Posiadacza Vouchera, dokonuje zakupu Vouchera Podarunkowego w zamian za zapłatę Sprzedawcy środków
  pieniężnych w wysokości równej wartości Vouchera.
  3. Posiadacz Vouchera – Klient lub osoba, która przedstawia Voucher Podarunkowy w wybranym przez siebie Obiekcie.
  4. Voucher Podarunkowy (dalej jako „Voucher”) – w formie papierowej lub elektronicznej z indywidualnym ID w postaci indywidualnego numeru, uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania do wysokości wartości Vouchera na pokrycie płatności za usługi świadczone przez
  Obiekty.
  § 3 Zasady i warunki zakupu Vouchera Podarunkowego
  1. Vouchery dostępne są terminowo w dostępnych wariantach, szczegółowo określone na Voucherze.
  mogą być wystawione zgodnie z zamówieniem złożonym osobiście lub poprzez zakup internetowy na stronie www.m3racing.pl
  2. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty jego zakupu zgodnie z informacją umieszczoną na Voucherze. Voucher po upływie terminu jego ważności jest nieważny. Okres ważności Vouchera, może zostać przedłużony w wyjątkowych sytuacjach np. okres pandemii. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie jest również możliwa wymiana na środki pieniężne niewykorzystanej wartości
  Vouchera, gdy wartość Vouchera opiewa na kwotę wyższą niż wartość rezerwowanej usługi opłacanej Voucherem.
  4. Zamówienie Vouchera może odbywać się za pośrednictwem:
  a) telefonicznie pod numerem telefonu +48 783 729 777
  b) mailowo recepcja@m3racing.pl
  c) przez sklep internetowy www.m3racing.pl/sklep
  5. Składając zamówienie mailowe
  Klient wprowadza prawidłowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz dane firmowe w
  przypadku zakupu Vouchera dla firmy. Klient składa oświadczenie woli, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych został poinformowany, że administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest M3 RACING MARCIN PIĄTEK oraz że dane te będą przetwarzane w celu realizacji Vouchera, na co Klient wyraża zgodę.
  6. Klient potwierdza, iż wie, że zamówienie Vouchera pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
  7. Przesłanie uzupełnionego Formularza przez Klienta do M3 RACING MARCIN PIĄTEK, niezależnie od formy kontaktu, jest równoznaczne
  z potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia zakupu Vouchera
  § 4 Warunki płatności i dostawy Vouchera
  1. Po otrzymaniu przez M3 RACING MARCIN PIĄTEK złożonego zamówienia przez Klienta, na adres e-mail podany przez Klienta wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia Vouchera.
  2. Płatność realizowana jest przelewem bankowym, gotówką lub za pośrednictwem płatności internetowych PayU. Zgodnie z polityką prywatności i bezpieczeństwa dokładamy wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z
  zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
  3. Po dokonaniu płatności, środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Sprzedawcy. W tym momencie
  dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Vouchera.
  4. Wpłat gotówkowych Klient może dokonać w jednym z Obiektów.
  5. Zamówione Vouchery zostaną wysłane Klientowi pocztą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania płatności (zwykle Voucher jest wysyłany automatycznie i natychmiastowo w ciągu kilku minut). Klient otrzyma Voucher w ilości usług określonych w zamówieniu.
  6. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Sprzedawcę Klientowi Vouchera z przyczyn leżących po stronie Klienta Voucher zostanie
  przechowany w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca powiadomi Klienta o zaistniałych okolicznościach za pośrednictwem Internetu/telefonu na
  adresy/numery telefonu podane przez Klienta w Formularzu zamówienia.
  § 5 Prawa i obowiązki stron
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Vouchera, a następnie do przyjmowania jej do realizacji, do jednorazowego lub wielokrotnego w przypadku zakupu więcej niż jednej usługi/przejazdu gokartem, wykorzystania środków zgromadzonych na Voucherze w okresie jego ważności.
  2. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Klienta, że Voucher:
  a) może być wykorzystany na określoną ilość usług podanych w Voucherze,
  b) nie podlega wymianie na środki pieniężne;
  c) posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana;
  d) Gość ma prawo do zakupienia dodatkowych usług dopłacając za dodatkowe usługi zgodnie z aktualnym cennikiem regularnym.
  3. Klient, który dokonał zakupu Vouchera zobowiązany jest poinformować Posiadacza Vouchera o ogólnych warunkach korzystania z niego oraz o konieczności zapoznania się z treścią Regulaminu Sprzedaży i Realizacji Voucherów, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://m3racing.pl
  4. W przypadku nieudzielenia lub nienależytego udzielenia przez Klienta Posiadaczowi Vouchera informacji, o których mowa powyżej, Klient
  ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zaspokoić wszelkie roszczenia Posiadacza Vouchera.
  § 6 Sposób realizacji Vouchera
  1. Voucher uprawnia Posiadacza do jego wykorzystania na pokrycie płatności do wysokości wartości Vouchera na usługi świadczone
  przez Obiekty.
  2. Wykorzystanie Vouchera w zakresie usług powinno być poprzedzone wcześniejszą rezerwacją pod numerem tel. +48 783 729 777, mailowo: recepcja@m3racing.pl.
  3. Jeśli wartość zamówionej usługi jest wyższa od wartości Vouchera, Posiadacz Vouchera zobowiązany jest dopłacić różnicę.
  4. Jeżeli wartość wybranej usługi przez Posiadacza Vouchera jest niższa niż wartość Karty, Sprzedawca nie zwraca niewykorzystanej kwoty.
  5. Obiekt ma prawo odmówić realizacji Vouchera w wypadku:
  a) upływu terminu ważności Vouchera;
  b) braku technicznej możliwości realizacji Vouchera wynikającej w szczególności z jego uszkodzeniem w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Voucherze,
  c) braku dostępności gokartów w wybranym przez Klienta terminie.
  6. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Voucher pozostanie niewykorzystany, Klient lub Posiadacz Vouchera ponoszą pełną
  odpowiedzialność za jej niezrealizowanie w terminie jej ważności. Klient oraz Posiadacz Vouchera przyjmują do wiadomości oraz godzą się,
  iż po upływie ważności Vouchera, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych o wartości Vouchera.
  7. Realizacja Vouchera przez Posiadacza będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Posiadacz wejdzie w posiadanie Vouchera
  w sposób nieuprawniony.
  § 7 Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z Voucherem, z wyłączeniem reklamacji usług zrealizowanych za Voucher, będą rozpatrywane przez
  Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Posiadacza Vouchera. Reklamacje należy zgłaszać na
  adres: M3 RACING Marcin Piątek ul. Westerplatte 56 58-100 Świdnica
  § 8 Odpowiedzialność Sprzedawcy
  1. Sprzedawca zaświadcza, że usługi wykonuje legalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiada wszelkie dokumenty
  wymagane przez organy administracji do świadczenia usług zawartych w umowie.
  2. M3 RACING Marcin Piątek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu lub Umowy o sprzedaż Vouchera, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.
  3. Niezależnie od odpowiedzialności M3 RACING wynikającą z § 8 pkt 2 Regulaminu która jest nieograniczona, całkowita odpowiedzialność
  M3 RACING Marcin Piątek wobec Klienta lub Posiadacza Vouchera nie przekroczy, niezależnie od okoliczności, wartości 100% ceny Vouchera.
  § 9 Prawo odstąpienia od umowy
  1. W przypadku Klientów będących konsumentami, tj. dokonujących zakupu Vouchera w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością
  gospodarczą lub zawodową dokonujących zakupu Vouchera przez telefon lub za pośrednictwem strony internetowej:
  https://m3racing.plw ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta Vouchera, jeżeli nie został jeszcze wykorzystany, Klient może
  odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie na adres firmy lub na adres e-mail:
  recepcja@m3racing.pl i pod warunkiem okazania dowodu zakupu wystawionego za dokonanie danej płatności.
  2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić
  Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku skutecznego i zgodnego z przepisami prawa odstąpienia od Umowy Voucher zostanie anulowany.
  3. Wszelkie zwroty płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonał płatności.
  4. W przypadku zawarcia Umowy o sprzedaż karty podarunkowej w jednym z Obiektów, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  § 9 Klauzula o danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta związku z Umową o sprzedaż Voucher jest M3 RACING Marcin Piątek ul. Westerplatte 56 58-100 Świdnica zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
  osobowych -Dz.U. z 2016 r. Nr 922z późn. zm.).
  2. Dane osobowe przekazywane w trakcie zakupu Voucherów będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej: RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji Vouchera.
  4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera zakładka: Polityka Prywatności dostępna na stronie
  https://m3racing.pl
  5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.
  § 10 Postanowienia końcowe
  1. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.
  2. Za utratę Vouchera po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę odpowiedzialny jest odpowiednio Klient lub Posiadacz Vouchera. W przypadku
  utraty Klientowi lub Posiadaczowi przysługują prawo do realizacji usługi pod warunkiem okazania dowodu zakupu Vouchera.
  3. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Voucherów stanowi integralną część każdego zamówienia za zakup Vouchera przez Klienta.
  4. Klient, składając zamówienie na zakup Vouchera, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu Sprzedaży i Realizacji
  Vouchera.
  5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.